[اسم]

ریگ روان

( ر-ی-گ- -ر-و-ا-ن )
1 quicksand

quicksand /ˈkwɪksænd/ /ˈkwɪksænd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان