[صفت]

آتشی‌مزاج

( آ-ت-ش-ی-‌-م-ز-ا-ج )
1 hot-tempered quick-tempered , hot-headed
زودجوش یا زودخشم

hot-tempered /hɑt-ˈtɛmpərd/ /ˈhɒtˈtɛmpəd/


quick-tempered /kwɪk-ˈtɛmpərd/ /kwɪk-ˈtɛmpəd/


hot-headed /hˈɑːthˈɛdᵻd/ /hˈɒthˈɛdɪd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان