[اسم]

آتلیه

( آ-ت-ل-ی-ه )
1 atelier studio , workshop
کارگاهی که در آن یک یا چند هنرمند به کارهای هنری مشغول باشند.

atelier /ˌætlˈjeɪ/ /əˈtelieɪ/


studio /ˈstuːdioʊ/ /ˈstjuːdɪəʊ/


workshop /ˈwɜːrkʃɑːp/ /ˈwɜːkʃɒp/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان