[اسم]

آذرخش

( آ-ذ-ر-خ-ش )
1 thunderbolt lightning
واکنش‌های الکتریکی شدیدی به‌صورت نور و صدای شدید که حاصل برخورد ابرهای دارای بارهای ناهم‌نام است.

lightning /ˈlɑɪt.nɪŋ/ /ˈlaɪtnɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان