[صفت]

آزاداندیش

( آ-ز-ا-د-ا-ن-د-ی-ش )
1 liberal freethinking , open-minded , broad-minded
دارای تفکرات روشن‌فکرانه و عاری از تعصبات و قیدوبندهای فکری

liberal /ˈlɪbərəl/ /ˈlɪbərəl/


freethinking /fɹˈiːθɪŋkɪŋ/ /fɹˈiːθɪŋkɪŋ/


open-minded /ˌoʊpən ˈmaɪndɪd/ /ˌəʊpən ˈmaɪndɪd/


broad-minded /brɔd-ˈmaɪndəd/ /brɔːd-ˈmaɪndɪd/

[اسم]

آزاداندیش

( آ-ز-ا-د-ا-ن-د-ی-ش )
1 freethinker liberal , nonconformist
فردی که افکار روشن‌فکرانه دارد و عاری از تعصبات است.

freethinker /fɹˈiːθɪŋkɚ/ /fɹˈiːθɪŋkə/


liberal /ˈlɪbərəl/ /ˈlɪbərəl/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان