[صفت]

آزادمنش

( آ-ز-ا-د-م-ن-ش )
1 free-spirited liberal
روشن‌فکر، آزاد و رها از هرگونه قیدوبند دنیا، تعصب، سنت

free-spirited /fɹˈiːspˈɪɹɪɾᵻd/ /fɹˈiːspˈɪɹɪtɪd/


liberal /ˈlɪbərəl/ /ˈlɪbərəl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان