[اسم]

آزادی‌طلب

( آ-ز-ا-د-ی-‌-ط-ل-ب )
1 liberal
فردی با تفکرات روشن‌فکرانه و آزادی‌خواهانه که هوادار و خواستار آزادی و دموکراسی است.

liberal /ˈlɪbərəl/ /ˈlɪbərəl/

[صفت]

آزادی‌طلب

( آ-ز-ا-د-ی-‌-ط-ل-ب )
1 liberal broad-minded , open-minded
هوادار، خواستار و طالب آزادی، دارای تفکرات روشن‌فکرانه و آزادی‌خواهانه

liberal /ˈlɪbərəl/ /ˈlɪbərəl/


broad-minded /brɔd-ˈmaɪndəd/ /brɔːd-ˈmaɪndɪd/


open-minded /ˌoʊpən ˈmaɪndɪd/ /ˌəʊpən ˈmaɪndɪd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان