[اسم]

آزمون

( آ-ز-م-و-ن )
1 test exam , examination
امتحان، تست

test /test/ /tɛst/


exam /ɪgˈzæm/ /ɪɡˈzæm/


examination /ɪgˌzæm.əˈneɪ.ʃən/ /ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان