[اسم]

آموزشیار

( آ-م-و-ز-ش-ی-ا-ر )
1 teaching assistant assistant teacher
دستیار آموزشی؛ کسی که در دانشگاه یا مدرسه عالی تدریس می کند و مقامش پایین تر از استادیار است.

teaching assistant /ˈtiːtʃɪŋ əsɪstənt/ /ˈtiːtʃɪŋ əsɪstənt/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان