[قید]

آهسته آهسته

( آ-ه-س-ت-ه- -آ-ه-س-ت-ه )
1 slowly
آرام‌آرام، به‌آرامی

slowly /ˈsloʊ.li/ /ˈsləʊli/

2 gradually
به‌تدریج، تدریجی

gradually /ˈgræʤuəli/ /ˈɡrædʒuəli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان