[قید]

slowly

/ˈsloʊ.li/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به آرامی به آهستگی، آرام آرام

مترادف و متضاد gradually unhurriedly fast quickly rapidly
  • 1.Could you please speak more slowly?
    1. می‌شود آرام‌تر صحبت کنید، لطفا؟
  • 2.He walked slowly across the room.
    2. به آرامی به آن سوی اتاق رفت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان