دیکشنری انگلیسی به فارسی

slowly

/ˈsloʊ.li/
/ˈsləʊli/

[قید]