[قید]

اندک‌اندک

( ا-ن-د-ک-‌-ا-ن-د-ک )
1 little by little gradually , slowly , bit by bit
کم‌کم، به‌تدریج، ذره‌ذره

little by little /lˈɪɾəl baɪ lˈɪɾəl/ /lˈɪtəl baɪ lˈɪtəl/


gradually /ˈgræʤuəli/ /ˈɡrædʒuəli/


slowly /ˈsloʊ.li/ /ˈsləʊli/


bit by bit /bɪt baɪ bɪt/ /bɪt baɪ bɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان