[اسم]

اتاق احتراق

( ا-ت-ا-ق- -ا-ح-ت-ر-ا-ق )
1 combustion chamber
محفظه احتراق؛ یک بخش یا ناحیه از توربین گاز، رمجت، یا اسكرمجت است که در آن احتراق صورت می‌گیرد.

combustion chamber /kəmbˈʌstʃən tʃˈeɪmbɚ/ /kəmbˈʌstʃən tʃˈeɪmbə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان