[اسم]

combustion chamber

/kəmbˈʌstʃən tʃˈeɪmbɚ/
قابل شمارش

1 محفظه احتراق

معادل ها در دیکشنری فارسی: اتاق احتراق
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان