[فعل]

to come about

/kʌm əˈbaʊt/
فعل ناگذر
[گذشته: came about] [گذشته: came about] [گذشته کامل: come about]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اتفاق افتادن روی دادن

معادل ها در دیکشنری فارسی: اتفاق افتادن
مترادف و متضاد happen take place
  • 1.How did this situation come about?
    1. این وضعیت چطور اتفاق افتاد؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان