[اسم]

اتود

( ا-ت-و-د )
1 sketch
پیش‌طرح، طراحی مقدماتی

sketch /sketʃ/ /sketʃ/

2 a preliminary study
مطالعه و تحقیق مقدماتی، بررسی اولیه
3 mechanical pencil
مداد نوکی

mechanical pencil /mɪkˈænɪkəl pˈɛnsəl/ /mɪkˈanɪkəl pˈɛnsəl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان