[اسم]

احتمال

( ا-ح-ت-م-ا-ل )
1 probability likelihood
گمان، حدس، ظن

probability /ˌprɑːbəˈbɪləti/ /ˌprɒbəˈbɪləti/


likelihood /ˈlaɪkliˌhʊd/ /ˈlaɪklɪhʊd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان