[اسم]

اختصاص

( ا-خ-ت-ص-ا-ص )
1 allocation appropriation
تخصیص، تعیین؛ عمل اختصاص دادن چیزی به چیزی، کنار گذاشتن چیزی برای استفاده از آن در یک کاربرد خاص

allocation /ˌæləˈkeɪʃən/ /ˌæləˈkeɪʃn/


appropriation /ɐpɹˌoʊpɹɪˈeɪʃən/ /ɐpɹˌəʊpɹɪˈeɪʃən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان