[اسم]

appropriation

/ɐpɹˌoʊpɹɪˈeɪʃən/
قابل شمارش

1 تخصیص اختصاص

معادل ها در دیکشنری فارسی: اختصاص تخصیص

2 تصاحب تملک

معادل ها در دیکشنری فارسی: تملک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان