[اسم]

تملک

( ت-م-ل-ک )
1 appropriation possession , takeover

appropriation /ɐpɹˌoʊpɹɪˈeɪʃən/ /ɐpɹˌəʊpɹɪˈeɪʃən/


possession /pəˈzeʃ.ən/ /pəˈzɛʃən/


takeover /ˈteɪkoʊvər/ /ˈteɪkəʊvə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان