[اسم]

اخطاریه

( ا-خ-ط-ا-ر-ی-ه )
1 notice official notice
ورقه‌ای که به‌وسیله آن مطلبی را از راه قانونی به کسی یادآوری می‌کنند.

notice /ˈnoʊtɪs/ /ˈnəʊtɪs/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان