[صفت]

ارزان

( ا-ر-ز-ا-ن )
1 cheap inexpensive
کم‌قیمت، کم‌بها، ارزان‌قیمت

cheap /tʃiːp/ /tʃiːp/


inexpensive /ˌɪn.ɪkˈspen.sɪv/ /ˌɪnɪkˈspensɪv/

2 low-cost
کم‌هزینه

low-cost /loʊ-kɑst/ /ləʊ-kɒst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان