[فعل]

از حد گذراندن

( ا-ز- -ح-د- -گ-ذ-ر-ا-ن-د-ن )
1 to overdo to exceed

to overdo /ˈoʊvərˈdu/ /ˌəʊvəˈduː/


to exceed /ɪkˈsiːd/ /ɪkˈsiːd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان