[فعل]

to exceed

/ɪkˈsiːd/
فعل گذرا
[گذشته: exceeded] [گذشته: exceeded] [گذشته کامل: exceeded]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فراتر رفتن (از) بیشتر شدن (از)، تجاوز کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: تجاوز کردن از حد گذراندن
  • 1.The weight must not exceed 20 pounds.
    1. وزن نباید از 20 پوند بیشتر شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان