[اسم]

excellence

/ˈeksələns/
غیرقابل شمارش

1 برتری فضیلت

معادل ها در دیکشنری فارسی: فضل فضیلت
  • 1.This school is known for its academic excellence.
    1. این مدرسه برای برتری (سطح) آموزشی اش شناخته شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان