[صفت]

exceeding

/ɪkˈsidɪŋ/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بیشتر از فراتر از

معادل ها در دیکشنری فارسی: افزون مفرط متجاوز فزون بالغ بر
  • 1.Results exceeding 5 cm were eliminated from the survey.
    1. نتایج بیشتر از 5 سانتی‌متر از آن مطالعه حذف شده بودند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان