[اسم]

excavator

/ˈɛkskəvˌeɪɾɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بیل مکانیکی

معادل ها در دیکشنری فارسی: بیل مکانیکی

2 کاوشگر حفار

معادل ها در دیکشنری فارسی: حفار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان