[فعل]

از عهده برآمدن

( ا-ز- -ع-ه-د-ه- -ب-ر-آ-م-د-ن )
1 to manage to deal with

to manage /ˈmænɪdʒ/ /ˈmænɪʤ/


to deal with /dil wɪð/ /diːl wɪð/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان