[فعل]

to manage

/ˈmænɪdʒ/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: managed] [گذشته: managed] [گذشته کامل: managed]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مدیریت کردن گرداندن، اداره کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: اداره کردن تمشیت دادن گرداندن
مترادف و متضاد be in charge of control direct run
to manage something
چیزی را مدیریت کردن
 • 1. to manage a department/project
  1. مدیریت کردن یک بخش/پروژه
 • 2. to manage a factory/bank/hotel/soccer team
  2. اداره کردن یک کارخانه/بانک/هتل/تیم فوتبال
to manage somebody
کسی را مدیریت کردن

2 موفق شدن توانستن

مترادف و متضاد accomplish achieve do succeed in
to manage to do something
موفق شدن در انجام کاری
 • Did you manage to get any bread?
  موفق شدی نان بگیری [بخری]؟

3 از پس (چیزی یا کسی) برآمدن ساختن (با وضع و...)، گذراندن

to manage with/without somebody/something
با/بدون کسی/چیزی از پس چیزی برآمدن
 • How do you manage without a car?
  بدون ماشین چطور از پس کارهایت برمی‌آیی؟
to manage on something
با چیزی ساختن
 • He has to manage on less than £100 a week.
  او مجبور است با هفته‌ای کمتر از 100 پوند بسازد [روزگار بگذراند].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان