[اسم]

man of letters

/mən ʌv ˈlɛtərz/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ادیب اندیشمند

معادل ها در دیکشنری فارسی: اهل ادب ادیب دانشور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان