[صفت]

man-eating

/mˈænˈiːɾɪŋ/
قابل مقایسه

1 آدمخوار

معادل ها در دیکشنری فارسی: آدمخوار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان