[صفت]

mammoth

/ˈmæməθ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more mammoth] [حالت عالی: most mammoth]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عظیم بسیار بزرگ، سترگ

مترادف و متضاد huge
  • 1.a financial crisis of mammoth proportions
    1. بحرانی مالی در حد بسیار بزرگ
  • 2.a mammoth task
    2. وظیفه ای سترگ
[اسم]

mammoth

/ˈmæməθ/
قابل شمارش

2 ماموت

معادل ها در دیکشنری فارسی: ماموت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان