[فعل]

اداره کردن

( ا-د-ا-ر-ه- -ک-ر-د-ن )
1 to run to manage , to administer
مدیریت کردن

to run /rʌn/ /rʌn/


to manage /ˈmænɪdʒ/ /ˈmænɪʤ/


to administer /ədˈmɪnəstər/ /ədˈmɪnɪstə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان