[عبارت]

به کاری پرداختن

( ب-ه- -ک-ا-ر-ی- -پ-ر-د-ا-خ-ت-ن )
1 to deal with to handle , to manage

to deal with /dil wɪð/ /diːl wɪð/


to handle /ˈhændəl/ /ˈhændl/


to manage /ˈmænɪdʒ/ /ˈmænɪʤ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان