[صفت]

ازدست‌رفته

( ا-ز-د-س-ت-‌-ر-ف-ت-ه )
1 lost missed
ازبین‌رفته

lost /lɔːst/ /lɒst/


2 dead
مرده

dead /ded/ /ded/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان