[صفت]

dead

/ded/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مرده بی‌جان

مترادف و متضاد deceased expired gone lifeless alive living
 • 1.He was found dead of a heart attack outside his house.
  1. او را به‌خاطر حمله قلبی خارج از خانه‌اش مرده یافتند.
 • 2.The motorcyclist was dead on arrival at the hospital.
  2. موتورسوار هنگام رسیدن به بیمارستان مرده بود.
dead body
جسد
 • Catherine's dead body lay peacefully on the bed.
  جسد کاترین با آرامش روی تخت دراز کشیده بود.
to drop dead
ناگهانی مردن
 • He dropped dead last week.
  او هفته گذشته ناگهانی مرد.
a dead person/animal
انسان/حیوان مرده
dead leaves/wood/skin
برگ‌ها/چوب/پوست مرده

2 ازکارافتاده

معادل ها در دیکشنری فارسی: ازکارافتاده
to go dead
از کار افتادن
 • The phone suddenly went dead.
  تلفن ناگهان از کار افتاد.
a dead battery
یک باطری ازکارافتاده [تمام‌شده]

3 بی‌جنب‌وجوش بی‌روح

معادل ها در دیکشنری فارسی: سوت و کور
 • 1.This town is completely dead at night.
  1. این شهر، شب‌ها کاملاً بی‌جنب‌وجوش است.

4 محض کامل

مترادف و متضاد complete
a dead silence/calm
سکوت/آرامش محض
a dead stop
توقف کامل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان