[فعل]

to de-ice

فعل گذرا و ناگذر

1 باز شدن یخ یخ (ماده غذایی) آب شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان