[اسم]

deacon

/ˈdiːkən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شماس (خادم کلیسا)

معادل ها در دیکشنری فارسی: خادم کلیسا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان