[صفت]

dead beat

/dɛd bit/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خسته و کوفته از پا افتاده، تا حد مرگ خسته

مترادف و متضاد exhausted
[اسم]

dead beat

/dɛd bit/
قابل شمارش

2 از زیر کار در رو تنبل و تن پرور

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان