[عبارت]

dead set against something

/dɛd sɛt əˈgɛnst ˈsʌmθɪŋ/

1 مخالف پروپاقرص مخالف درجه یک

  • 1.She was dead set against getting married.
    1. او مخالف پروپاقرص ازدواج کردن بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان