[صفت]

ازکارافتاده

( ا-ز-ک-ا-ر-ا-ف-ت-ا-د-ه )
1 disabled incapacitated
توصیف کسی که به هردلیلی (تصادف، کهولت سن و...) قادر به کار نباشد.

disabled /dɪsˈeɪ.bəld/ /dɪsˈeɪbld/


incapacitated /ɪnkəˈpæsɪˌteɪtɪd/ /ˌɪnkəˈpæsɪteɪt/

2 down dead
توصیف رایانه یا هرسیستمی که قادر به ادامه عمکردش نباشد.

down /dɑʊn/ /daʊn/


dead /ded/ /ded/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان