[صفت]

موات

( م-و-ا-ت )
1 lifeless dead

lifeless /ˈlaɪfləs/ /ˈlaɪfləs/


dead /ded/ /ded/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان