[صفت]

بی‌جان

( ب-ی-‌-ج-ا-ن )
1 lifeless inanimate , dead

lifeless /ˈlaɪfləs/ /ˈlaɪfləs/


inanimate /ɪnˈænɪmət/ /ɪnˈænɪmət/


dead /ded/ /ded/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان