[اسم]

متوفا

( م-ت-و-ف-ا )
1 deceased

deceased /dɪˈsiːst/ /dɪˈsiːst/

[صفت]

متوفا

( م-ت-و-ف-ا )
1 deceased dead

deceased /dɪˈsiːst/ /dɪˈsiːst/


dead /ded/ /ded/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان