[صفت]

سوت و کور

( س-و-ت- -و- -ک-و-ر )
1 quiet dead

quiet /ˈkwɑɪət/ /ˈkwaɪət/


dead /ded/ /ded/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان