[صفت]

quiet

/ˈkwɑɪət/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: quieter] [حالت عالی: quietest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ساکت بی‌صدا

معادل ها در دیکشنری فارسی: ساکت سوت و کور آرام آهسته
مترادف و متضاد noiseless silent still loud noisy
 • 1.It's so quiet without the kids here.
  1. بدون بچه‌ها اینجا خیلی ساکت است.
 • 2.Our new dishwasher is very quiet.
  2. ماشین ظرفشویی جدید ما خیلی بی‌صدا است.
to go quiet
ساکت شدن
 • He went very quiet so I knew he was upset.
  او بسیار ساکت شد، برای همین فهمیدم که ناراحت است.
to be quiet
ساکت بودن [حرف نزدن]
 • 1. “Be quiet,” said the teacher.
  1. معلم گفت: «ساکت باشید.»
 • 2. Can you be quiet, please?
  2. می‌توانی ساکت باشی، لطفاً؟
to keep something/somebody quiet
چیزی/کسی را ساکت نگه داشتن
 • Could you keep the kids quiet while I'm on the phone?
  می‌توانی بچه‌ها را ساکت نگه داری وقتی که من پای تلفن هستم؟

2 خلوت

مترادف و متضاد empty busy crowded
 • 1.I’d love to go on holiday somewhere where it’s nice and quiet.
  1. دوست دارم جایی به تعطیلات بروم که زیبا و خلوت است.
 • 2.The street below was quiet.
  2. خیابان پایین، خلوت بود.
 • 3.They had a quiet wedding.
  3. آنها یک عروسی خلوت برگزار کردند.
a quiet road/street/location
یک جاده/خیابان/مکان خلوت
 • The hotel is in a quiet location near the sea.
  آن هتل در مکانی خلوت نزدیک دریا است.

3 آرام و کم‌حرف

معادل ها در دیکشنری فارسی: کم‌رو کم‌حرف
مترادف و متضاد reticent
 • 1.I loved his quiet, middle-aged parents.
  1. من والدین میان‌سال و آرام او را دوست داشتم.
 • 2.She was quiet and shy.
  2. او آرام، کم‌حرف و خجالتی بود.
a strange, quiet girl
یک دختر عجیب و کم‌حرف
 • My girlfriend is a strange, quiet girl.
  دوست‌دخترم یک دختر عجیب و کم‌حرف است.

4 آرام

مترادف و متضاد calm peaceful
a quiet night/life/sea ...
شب/زندگی/دریا و ... آرام
 • 1. I'd like to spend a quiet night at home.
  1. من دوست دارم شب آرامی را در خانه به سر ببرم.
 • 2. They lead a quiet life.
  2. آن‌ها زندگی آرامی دارند.

5 خصوصی پنهانی

مترادف و متضاد confidential private secret
quiet wedding
عروسی خصوصی/پنهانی
 • 1. They had a quiet wedding.
  1. آنها یک عروسی خصوصی داشتند [گرفتند].
 • 2. We wanted a quiet wedding.
  2. ما یک عروسی خصوصی می‌خواستیم.

6 کساد (کسب‌وکار)

مترادف و متضاد slack
 • 1.Business is usually quieter at this time of year.
  1. کسب‌وکار معمولاً در این موقع از سال کسادتر است.
quiet time
زمان/موقع کساد
 • August is a quiet time of year for the retail trade.
  آگوست زمان کساد سال برای کار خرده‌فروشی است.

7 نامحسوس کنترل‌شده، نامتظاهر

مترادف و متضاد restrained unobtrusive
quiet confidence
اعتماد به نفس کنترل‌شده
 • Molly spoke with quiet confidence.
  "مالی" با اعتماد به نفس کنترل‌شده حرف می‌زد.
quiet authority
اختیار نامحسوس
 • He had an air of quiet authority.
  او حالتی از اختیار نامحسوس داشت.
[اسم]

quiet

/ˈkwɑɪət/
غیرقابل شمارش

8 سکوت آرامش

مترادف و متضاد calm peace silence
 • 1.She needs some peace and quiet.
  1. او به کمی آرامش و سکوت نیاز دارد.
 • 2.The ringing of the telephone shattered the early morning quiet.
  2. صدای زنگ تلفن، سکوت صبح زود را در هم شکست.
[فعل]

to quiet

/ˈkwɑɪət/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: quieted] [گذشته: quieted] [گذشته کامل: quieted]

9 ساکت کردن ساکت شدن، آرام کردن، آرام شدن

مترادف و متضاد calm down make or become silent
 • 1.The wind dropped and the sea quieted.
  1. باد قطع شد و دریا آرام شد.
to quiet somebody/something (down)
کسی/چیزی را ساکت/آرام کردن
 • 1. He quieted the crowd with a gesture.
  1. او جمعیت را با یک اشاره ساکت کرد.
 • 2. He's very good at quieting the kids.
  2. او خیلی در ساکت‌کردن بچه‌ها مهارت دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان