[فعل]

to quieten

فعل گذرا و ناگذر

1 ساکت کردن آرام کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان