[فعل]

to quieten

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ساکت کردن آرام کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان