[اسم]

اساس‌نامه

( ا-س-ا-س-‌-ن-ا-م-ه )
1 articles of association
اساس‌نامه شرکت؛ سندی که مسئولیت مدیران، شرح کار شرکت، قوانین و شرایط شرکت در آن ذکر می‌شود.

articles of association /ˈɑːɹɾɪkəlz ʌv ɐsˈoʊsɪˈeɪʃən/ /ˈɑːtɪkəlz ɒv ɐsˈəʊsɪˈeɪʃən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان