[اسم]

articles of association

/ˈɑːɹɾɪkəlz ʌv ɐsˈoʊsɪˈeɪʃən/
قابل شمارش

1 اساس‌نامه (شرکت)

معادل ها در دیکشنری فارسی: اساس‌نامه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان