[اسم]

arthropod

/ˈɑːrθrəpɑːd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بندپا

معادل ها در دیکشنری فارسی: بندپا
  • 1.Arthropods are a large group of invertebrate animals.
    1. بندپایان گروه بزرگی از بی مهرگان را تشکیل می دهند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان